The STREAM project is a collaboration between both sides of the Irish Sea to better understand the impact of climate change; lower the cost of estuarine and marine observation and accelerate data provision.

Mae prosiect STREAM yn gydweithrediad rhwng dwy ochr Môr Iwerddon er mwyn deall effaith newid hinsawdd yn well; gostwng cost aberoedd ac arsylwi morol a chyflymu darpariaeth data.

STREAM is developing sensors capable of providing real-time environmental data and disseminating this data via web portals and mobile applications to organisations responsible for protecting and improving Welsh and Irish waters. Data collected will be shared locally to keep coastal communities informed about the local impacts of climate change.

Mae STREAM yn datblygu synwyryddion sy’n gallu darparu data amgylcheddol amser real a lledaenu’r data hwn drwy byrth gwe a chymwysiadau symudol i sefydliadau sy’n gyfrifol am ddiogelu a gwella dyfroedd Cymru ac Iwerddon. Bydd y data a gesglir yn cael ei rannu’n lleol er mwyn rhoi gwybod i gymunedau’r arfordir am effeithiau lleol newid hinsawdd.

The STREAM project is part-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Ireland-Wales Cooperation programme 2014-2020.

Ariennir y prosiect STREAM yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru 2014-2020.

Read More

Project
Overview

Team

Work
Packages

Contact Us